Donau Auen nationalpark

Nationalparken Donau Auen i östra Österrike.

Längs Donau öster om Wien finns en rest kvar av de ursprungliga naturligt översvämmade strandskogarna som förr kantade hela floden. Området har skyddats som nationalpark för sina unika naturförutsättningar och rika växt- och djurliv. En hel del ingrepp har dock skett i form av invallningar och man försöker restaurera nationalparken så att hela området ska få tillbaka sin naturliga vattenfluktuation. Nationalparken sträcker sig 47 kilometer längs Donau, främst på den norra sidan, ända till den Slovakiska gränsen. Klimatet är kontinentalt med kalla vintrar och varma somrar med lite nederbörd. Donau är Europas näst längsta flod och avvattnar stora delar av centrala och östra delarna av kontinenten. Totalt sträcker sig floden 280 mil i öst-västlig riktning.

Under framför allt 1800-talet och början av 1900-talet gjordes omfattande invallningar av de fuktiga markerna kring floden för att skapa ny odlingsmark och hindra översvämningar. År 1984 presenterades planer på att bygga ett vattenkraftverk nära Hainburg men omfattande protester från miljövänner resulterade i att området skyddades som nationalpark 1996.

Under våren svämmar Donau över och strandskogarna översvämmas. När vattnet sedan drar sig tillbaka bildas många små dammar där bland annat groddjuren trivs. Här finns bland annat den endemiska donausalamandern, lökgrodor och kärrsköldpaddor. Översvämningarna medför också att flodarmar ändrar riktning, lerbankar byggs upp och träd rivs upp och samlas i stora högar. Dessa miljöer som skapas av vattnet är viktiga för många specialiserade växter och djur. Strandskogarna består främst av pil, poppel, asp, al och ask som alla tål att växa fuktigt. Mer än 50 fiskarter förekommer i nationalparken. Många av dessa är beroende av de grunda översvämningarna och dammarna. Fågellivet är artrikt med mer än 280 påträffade arter. Karaktärsarter är bland annat kungsfiskare, mellanspett och vit stork. Den sista bävern sköts 1863 men har återinförts sedan 1976.

På de gamla vallarna har det byggts cykelleder som gör det enkelt att cykla hit från Wien, I Ohrt finns ett nationalparkscenter med utställning och restaurang.