Västeuropa

Västra delen av Centraleuropa består av ett stort slättlandskap med bördiga jordar där nästan all mark är uppodlad eller bebyggd. Större naturområden finns bara där det är svårt att odla eller bebygga, till exempel längs kusten, på sandiga marker och i de få bergsområdena. Jordbruket är kraftigt rationaliserat och industrialiserat med mycket stora enheter som drivs intensivt.

Betesvall och odlade fält i Holland.

Gränsen för Västeuropa går längs gränsen till Polen i öster, mot Alperna i sydöst och Pyrenéerna i söder. De större floderna i området är Rhen och Elbe som rinner åt nordväst till Nordsjön samt Rhone som rinner söderut till medelhavet. Sjöar och våtmarker är mycket sällsynta och har till största delen torrlagts för att öka åkerarealen. I Holland har man till och med vallat in havet och odlar på marker som ligger under havsnivån.

Klimatet är främst maritimt och domineras av västliga vindar som för med sig mild och fuktig luft från Atlanten. Nederbörden faller relativt jämnt över året vilket skapar goda förutsättningar för odling. Utan mänsklig verksamhet skulle större delen av Västeuropa vara täckt med ädellövskogar. Idag återstår bara några få spillror av en av världens mest hotade naturtyper.

De flacka kusterna med stor tidvattenskillnad skapar speciella förutsättningar för växt- och djurlivet. De grunda haven är produktiva och ger föda åt bland annat sälar och vadarfåglar, änder och måsfåglar. På sandiga områden i nordvästra delen, framför allt Holland och Tyskland, har långvarig beteshävd resulterat i hedmarker där ljung och en är karaktärsarter. Större däggdjur är sällsynta och många djur och växter som tidigare var vanliga har minskat kraftigt.

De få naturområden som finns kvar är mycket välbesökta och de väl utbyggda transportmedlen gör det mycket lätt att resa runt i området. Människans stora påverkan har också resulterat i att länderna har en mycket ambitiös naturvårdspolitik och idag pågår omfattande arbeten för att restaurera och återskapa natur. Framför allt Tyskland och Holland har många nationalparker medan Belgien och Frankrike bara har några få.