Naturtyper

Europa har en stor variation i geologi, klimat, topografi och kulturpåverkan vilket skapat en stor mångfald av naturtyper och biologisk mångfald. I norr finns ett arktiskt klimat och i söder ett medelhavsklimat med områden som har lite nederbörd och nästan liknar ökenförhållanden. I väster dominerar lågtrycken från Atlanten med hög nederbörd året om medan de östra delarna har kontinentalt klimat med torra somrar och kalla vintrar. Vid medelhavet är det milt även vintertid medan på de högsta topparna strax intill är det snö även mitt i sommaren.

Utan mänsklig påverkan skulle större delen av Europa vara skogsklädd. Den norra delen med barrskog och de centrala och södra delarna med ädellövskog. Omfattande våtmarker täckte ursprungligen landarealen men både våtmarker och skogslandskapet har fått ge vika åt odlingsmarker och betesdrift som omvandlat den Europeiska naturen totalt. Av de ursprungliga urskogarna återstår mycket lite medan nya kulturpräglade naturtyper har växt fram. Mycket av de kvarvarande naturliga vegetationen finns i de skyddade områdena som nationalparker, Natura 2000-områden och naturreservat.

Här kommer mer information om de olika naturtyperna i Europa så småningom….

Kalkstensklippor på Irlands västkust.