Apunesibergen

Apunesibergen ligger i Transylvanien i östra Rumänien.

Mitt i Transylvanien reser sig Apunesibergen med toppar på cirka 1500 meter. Här finns liksom i Maramures ett välbevarat kulturlandskap samtidigt som flera av de stora rovdjuren finns kvar. Bergen består av kalksten och området är också känt för sina många grottor.

Naturreservatet Apuseni bildades 2003, främst för att bevara det unika karstlandskapet med stora grottsystem. Över 1500 grottor är kända och de mest berömda är Movil- och Altarstengrottorna. Flera grottor är flera kilometer långa och sträcker sig mer än 500 meter ner i marken. Mest imponerande är de vackra formationer som skapas med olika kristallstrukturer, stalagtiter och stalagmiter. I grottorna finns ett unikt djurliv med flera endemiska arter.

I reservatet och i bergen söderut finns ett välbevarat kulturlandskap med slåtterängar i dalgångarna och utmarksbeten högre upp. Här finns välutvecklade fäbodsystem dit djuren tas på sommaren. Lite speciellt är att byar är sällsynta och flertalet bosättningar är ensamgårdar.

Bergssluttningarna är skogsklädda med främst gran och silvergran med inslag av bokskog på platser med fuktigt lokalklimat. I dalgångarna finns inslag av ädellövskog i de artrika slåtterängarna. Här förekommer fortfarande lindbruk där åkermark tas upp tillfälligt i slåtterängarna. Detta gynnar en rik åkerogräsflora.

18 grod- och kräldjur är kända från området, bland annat eldsalamander, huggorm och esculaporm. I fågelfaunan finns arter som ringtrast, tretåig hackspett, kungsörn och strömstare. Två arter som återinförts i området är gems och tjäder. Av landets 25 fladdermusarter finns 19 i området.

Närmaste större stad är Cluj-Napoca där det finns tågförbindelse. Till byarna i dalgången går bussar och här finns flera hotell och pensionat. Ett större informationscenter ligger i Sidrigin med några mindre i Padis, Doda pipii och Garda Arieseni. I reservatet finns några markerade vandringsleder men i övrigt får man själv hitta vägen och med bra kartor brukar det gå bra. Tänk på att visa hänsyn vid passager genom hagmarker, ängar och odlingar.