Söderåsens nationalpark

Nationalparken Söderåsen i södra Sverige.

Söderåsens nationalpark ligger på en höjdsträckning med markanta sprickdalar och domineras av stora bokskogar. Framför allt i ravinerna finns riktigt gamla träd och död ved som skapar förutsättningar för en artrik fauna, mossor, lavar och svampar.