Oder nationalpark

Den breda floddalen kring Oder med skogsklädda sluttningar och öppna ängsmarker i dalbotten.

På gränsen mellan Tyskland och Polen flyter floden Oder i en bred dalgång där de många flodarmarna, sjöar och årliga översvämningar skapar unika förutsättningar för växt- och djurliv. Att området utgjordes av järnridån mellan öst och väst under 45 år bidrog till att större förändringar uteblev. Dalgången brukas fortfarande som slåtter- och betesmarker medan sluttningarna på dalgången till stor del kantas av skogsmarker för att övergå i odlingslandskap på slätterna ovanför. Centralt i området ligger staden Schwedt/Oder som är en bra utgångspunkt för att upptäcka nationalparken som sträcker sig 60 kilometer i nord-sydlig riktning.

De stora våtmarksområdena lockar framför allt till sig stora mängder rastande fågelarter som tranor, gäss och änder. Upp till 35 000 white-front geese, 30 000 sädgäss, 17 000 gräsänder, 15 000 krickor (widgeons), 8 000 teals och 9 000 northern pintails bidrar till de närmare 200 000 våtmarksfåglar som rastar vår och höst. På hösten övernattar närmare 15 000 tranor i området. Totalt har över 280 fågelarter påträffats varav cirka 160 häckar. Bland de mer iögonfallande arterna kan nämnas havsörn, mindre skrikörn (lesser spottet eagle), tranor och svart stork. Kornknarren är en karaktärsfågel med närmare 200 spelande hannar. The aquatic warbler häckar fortfarande på en av sina få platser i tyskland. Här finns också ett 50-tal däggdjur, 11 groddjur och 6 reptiler, 49 arter fiskar och många insekter och andra evertebrater. På 1970- och 1980-talen släpptes bäver ut i området och nu finns ett 50-tal kolonier. De många flodarmarna, korvsjöarna och våtmarkerna hyser en artrik och frodig flora. Skogarna på dalsidorna är relativt obrukade och uppvisar en blandad ädellövskog med höga naturvärden. På de sandiga sluttningarna finns även betesmarker med unik torrängs- och sandstäppflora och många sällsynta insekter.

Dalgången har skapats under istidens slutskede då stora vattenmassor forsade fram i ett erosionskänsligt landskap. Människan koloniserade tidigt område som gav goda möjligheter till försörjning och transporter på floden Oder. Ett exempel på detta är den medeltida borgen i Stolpe där försvarstornet fortfarande står kvar. Den stora omvandlingen av landskapet skedde mellan 1906 och 1928 då man inspirerade av Holland vallade in en kanal och reglerade vattenståndet på ängsmarker och i floden. Trots detta svämmar floden fortfarande över och skapar stora vattenspeglar vintertid. Redan på 1980-talet uppmärksammades områdets stora betydelse för fågellivet och när järnridån föll bildade Tyskland och Polen den gränsöverskridande ”nedre Order dalgång Internationella park”. 1995 bildade Tyskland Nedre Oder dalgång nationalpark av delstaten Brandenburg vilket blev ”amended” år 2006. Nationalparken är idag 10 300 hektar och ingår i den regionala parken 18 000 hektar som en buffertzon tillsammans med den Polska nedre Oder dalgång landskapspark på 6 000 hektar och Zehden på 30 000 hektar.

Området är relativt överblickbart från sluttningarna i väster men det finns bara några få angöringar med bil. Bästa sättet att uppleva området är med cykel eller kanot. Uthyrning finns bland annat i Schwedt och en kanotled utgår från staden. Besökscentret i Criewen är en bra start på besöket i nationalparken. I en lada på det gamla slottet finns en trevlig utställning med modeller, akvarium och filmsal. Här utgår också en vandringsled läng den skogsklädda sluttningen i söder som möjliggör en rundvandring på södra sidan floden tillbaka. Från kullarna ovanför Stützkow har man en enastående utsikt över floddalen. Här finns också en mycket intressant torrängs och stäppängsflora att studera. Vd mitt besök var vägarna och stigarna i dalgången stängda på grund av svinpestutbrott och risk för smitta från vildsvin till tamsvin. Därför blev det vägen på skyddsvallen som många färdades med på cykel. Jag passade även på att besöka borgen i Stolpe som också ger storslagen utsikt över dalgången.

Fakta

Storlek: 10 500 hektar

Skyddsform: Nationalpark

Bildad 1995/2006

Webadress: www.nationalpark.unteres-odertal.eu www.nationalpark-unteres-odertal.brandenburg.de

Nationalparkshus/besökscenter: april-okt dagligen 9-17, nov-mars fredag-söndag 10-17, gratis inträde.